جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پتروشیمی دماوند

موضوع پروژه: تهیه نقشه تپوگرافی با دستگاه لیزراسکن زمینی در پروژه پتروشیمی دماوند

نوع پروژه:لیزر اسکن

مجری شرکت مهندسین مشاور جهان نقشه پرداز
تاریخ شروع کار 19 مرداد 1395