جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

هوشمند سازی واحدهای مسکونی برج دوقلو کیش

خدمات کلی به شرح ذیل میباشد:

مشاوره و ناظر سیستم امنیتی و مانیتورینگ هوشمند
مشاوره و ناظر سیستم EMS
هوشمند سازی سیستم روشنایی
هوشمند سازی سیستم VRF LG
هوشمند سازی ویدئو پرژکتور
مبدل های سیستم RF
مبدل سیستم IR
سیستم قطع گاز اضطراری

مجری شرکت مهندسی تحقیقاتی شاخص صنعت تام
تاریخ شروع کار 24 مرداد 1397