جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

شرکت پتروالکتریک

کارفرما : شرکت پتروالکتریک

پیمانکار طرح و اجرا : شرکت فاراب پی سنج

تاریخ شروع : مرداد 1396

مدت اجرا : 20 روز

عمق گود : 8 متر

سطح جداره : 650 متر مربع

متراژ نیل و انکراژ : 1200 متر

مجری شرکت فاراب پی
تاریخ شروع کار 02 مرداد 1396