جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

ساختمان شهرداری تفرش

مساحت: 3000 مترمربع
کاربری: اداری
کارفرما: شهرداری تفرش

مجری مهندسین مشاور یاران سازه
تاریخ شروع کار 08 مرداد 1398