جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

ساختمان مسکونی شهرستان رویان

میکروپایل فونداسیون و تحکیم بستر ساختمان مسکونی شهرستان رویان خیابان طبیعت ۲۶ ام
اجرای میکروپایل به روش حفاری و کوبش

مجری آروین ترانشه ایستا
تاریخ شروع کار 26 اسفند 1398