جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پروژه ساختمان تجاری- رباط کریم

گزارش پروژه
ساختمان تجاری- رباط کریم

مجری مدیران سازه
تاریخ شروع کار 19 اسفند 1398