جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

ساختمان 17 طبقه

ساختمان 17 طبقه

مجری شرکت رس
تاریخ شروع کار 25 اسفند 1398