جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

ساختمان 162

بنیان گروه مهندسی آرتمن با ورود به عرصه نظارت و اجرای ساختمان شکل گرفت که با گذشت زمان و انجام پروژه های عمرانی مختلف توانسته تجارب زیادی در زمینه های مختلف تکنولوژی ساخت کسب کند. تعدادی از خدمات ما در این زمینه به شرح زیر است:

ارائه برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی کارهای اجرایی ساختمان از آغاز تا پایان کار و همچنین اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحب کار و ناظر هماهنگ کننده و فراهم نمودن شرایط نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان برای آنها به ویژه قسمت هایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد و ایجاد هماهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده برای ناظر هماهنگ کننده و سایر ناظران .
رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون آن و همچنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه .
صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان ، رعایت مقررات ملی ساختمان ، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب .
اخذ موافقت و تایید کتبی صاحب کار ، ناظر مربوط و ناظر هماهنگ کننده در هرگونه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی کار واخذ موافقت و تایید کتبی صاحب کار وطراح مربوط و مسئول دفتر طراحی در هر گونه تغییراتی در نقشه ها یا مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان مربوط به کار دردست اجرا .
استفاده از مهندسان و کاردانهای فنی رشته های مختلف ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و کارگران ، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی .

مجری گروه آرتمن
متراژ 1 متر مربع
تاریخ شروع کار 14 بهمن 1398