جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

سه راه عمار

متن در اینجا یک متن دمو است و ممکن است متن درج شده هیچ ارتباطی به این موضوع نداشته باشد.

عملیات اجرای این پروژه شامل موارد ذیل می باشد:

1- اجرای سازه نگهبان خرپایی به ارتفاع 5 متر

2- آرماتور بندی فونداسیون

3- بتن ریزی فونداسیون

مجری آسیا عمران خاک
متراژ 1 متر مربع
تاریخ شروع کار 21 بهمن 1398