جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

شاهرود

متن در اینجا یک متن دمو است و ممکن است متن درج شده هیچ ارتباطی به این موضوع نداشته باشد.
در این پروژه بعد از اخذ استعلامات تاسیسات شهری، مشخص گردید که در جداره سمت خیابان تا عمق ۴ متری امکان حفاری و مسلح سازی جداره به خاطر احتمال برخورد با تاسیاسات شهری نمی باشد. لذا، طراحان این شرکت با ترکیب المان های سولجیر پایل و انکر و دوخت سولجیر پایل ها توسط المان های انکر در ترازهای پایین تر پایداری این جداره را تامین نموده و در طول عملیات اجرایی نیز کارشناسان اجرایی با انجام مانیتورینگ رفتار این جداره را با دقت و حساسیت رصد نمودند تا از بروز تغییرشکل های غیرمجاز جلوگیری گردد.

مجری بسپارپی ایرانیان
متراژ 1 متر مربع
تاریخ شروع کار 21 بهمن 1398