جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

اجرای ستون طبقه اول

ارسال شده در 12 اردیبهشت 1399 ساعت 18:42 خیابان 13

در تصاویر قرار گرفته می توانید نحوه اجرای ستون های طبقه اول از قالب بندی تا اجرای ابتدای مرحله اجرای سقف طبقه اول را ملاحظه نمایید.
با زدن بر روی رکمه بعدی می توانید کیفیت اجرای تمام ستون های این طبقه را ملاحظه کنید.

تعداد مشاهده: 122
اجرای ستون طبقه اول