جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

اجرای فنداسیون

ارسال شده در 12 اردیبهشت 1399 ساعت 18:31 خیابان 18

پس از اینکه مراحل تخریب و خاکبرداری پروژه به پایان رسید، مرحله تسطیح و قالب بندی فنداسیون، بتن مگر و آرماتوربندی فنداسیون و در نهایت بتن ریزی فنداسیون در دستور کار قرار گرفت که در این پست مراحل را می توانید در تصاویر مشاهده نمایید.

تعداد مشاهده: 387
اجرای فنداسیون