جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پروژه های مسکونی انجام شده در تهران توسط آسانسور و پله برقی رازی به شرح زیر می باشد:

ارسال شده در 02 فروردین 1399 ساعت 13:51 شرکت آسانسور و پله برقی رازی

# نام محل نوع آسانسور تعداد/دستگاه ظرفیت(kg) سرعت(ms) توقف
1 مجتمع دوما تهران کششی 4 450-600 2 13 و 21
2 برج افراشته تهران هیدرولیک پانوراما 1 1100 0.5 4
3 برج آرش تهران کششی 2 450 1.6 13
4 ساختمان مهندس سلطانی تهران کششی 2 450-600 1.6 15
5 برج نگین زعفرانیه تهران کششی 3 450-600 2 21
6 مجتمع تجاری مسکونی برجساز تهران کششی 4 600 1.6 13
7 مجتمع پاس فرهنگیان تهران کششی 6 450 1 9 و 10 و 11
8 ساختمان گل سنگ (مهندس داوری) تهران کششی 2 450 1.6 15
9 مهندس رحیمی ایمن تهران کششی 4 600 1.6 11
10 مهندس آقایی تهران کششی 2 450-600 1.6 8 و 9
11 مهندس رحیمی ایمن تهران کششی گیرلس 2 750 1.6 14
12 مهندس خان بابایی تهران MRL 1 450 1 7
13 مهندس بنویدی تهران کششی 1 750 1 5 و 9
14 مهندس ثابت تهران کششی 1 600 1 7
15 مهندس تقی زاده تهران کششی 1 450 1 7
16 مهندس شیرانی تهران کششی 1 450 1 8
17 مهندس صالحی تهران کششی 1 450 1 6
18 مهندس پیغاله تهران کششی 1 450 1 7
19 مهندس اسدی تهران کششی 1 600 1 8
20 مهندس خادم حسینی تهران کششی 1 600 1 9
21 مهندس گلریز تهران کششی 1 450 1 7
22 مهندس زمانی تهران کششی 1 450 1 7
23 مهندس شفاعتی تهران کششی 1 450 1 5
24 مهندس اکابری تهران کششی 1 750 1.6 8
25 مهندس تهرانی کششی 1 450 1 4
26 مهندس رزم آرا تهران کششی 1 450 1 7
27 دکتر اوصیا تهران کششی 1 600 1 9
28 مهندس رحمانی تهران کششی 1 600 1 8
29 مهندس نکوروح تهران کششی 1 600 1 8
30 مهندس تمدن نژاد تهران کششی 1 520 1 7
31 مهندس حسینی پور تهران کششی 1 450 1 6
32 مهندس رستگار تهران کششی 1 450 1 8
33 مهندس گرم رودی تهران کششی 1 600 1 8
34 مهندس دادخواه تهران کششی 1 600 1 8
35 مهندس احمدی تهران کششی 1 600 1 8
36 مهندس رضایی تهران کششی 1 450 1 7
37 مهندس علی پناه تهران کششی 1 450 1 8
38 مهندس صمغ آبادی تهران کششی 1 600 1 7
39 مهندس علوی راد تهران کششی 1 600 1 9
40 مهندس موحد تهران کششی 450 450 1 5
41 مهندس پورحسینی تهران کششی 1 450 1 8
42 مهندس علیجانی تهران کششی 1 450 1 7
43 شعبانی تهران کششی گیربکس 1 375 1 5

تعداد مشاهده: 63
پروژه های مسکونی انجام شده در تهران توسط آسانسور و پله برقی رازی به شرح زیر می باشد: