جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

ارسال شده در 02 فروردین 1399 ساعت 13:36 بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

نوع: کششی- برانکاردبر - تخت بر- مسافربر- مونشارژ
تعداد/دستگاه: 12
توقف: 2 تا 9
ظرفیت: 1600-1000-450-200
محل: تهران

تعداد مشاهده: 32
بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی