جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

طرح مطالعاتی پیشرفت و آبادانی شهرستان چالدران

ارسال شده در 26 اسفند 1398 ساعت 22:32 اسکان ایران

کارفرما: بنیاد علوی ----مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران----مشاور :دانشگاه خوارزمی
محل اجرا : استان آذربایجان غربی
تاریخ: درحال اجرا
یکی از مهمترین اقدامات اجرایی در ذیل سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی، تدوین وپیاده سازی طرح پیشرفت و آبادانی مناطق غیربرخوردار و محروم کشور میباشد. رفع محرومیت وتوانمندسازی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی از طریق ساز و کارهای فعال بخش خصوصی و مشارکت مردم مناطق غیر برخوردار و تکیه بر قابلیتها وتوانمندیهای بومی و طبیعی این مناطق از اهم اهداف این طرح میباشد.یکی از شناخته شده ترین مناطق محروم و غیربرخوردار در کشور، شهرستان چالدران دراستان آذربایجان غربی میباشد که جهت تدوین و پیاده سازی طرح پیشرفت و آبادانی مناطق محروم برگزیده شده است.

تعداد مشاهده: 54
طرح مطالعاتی پیشرفت و آبادانی شهرستان چالدران