جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

ساختمان مرکزی سازمان دانشگاه آزاد

ارسال شده در 26 اسفند 1398 ساعت 19:56 ساختمان مرکزی سازمان دانشگاه آزاد

کارفرما : دانشگاه آزاد اسامی مشاور : مهندسین مشاور موژدا – آهونزیربنا: 16000متر مربع شروع: 1386 پایان: 1392

تعداد مشاهده: 43
ساختمان مرکزی سازمان دانشگاه آزاد