جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد

ارسال شده در 26 اسفند 1398 ساعت 19:50 مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد

کارفرما : دانشگاه آزاد اسامی
زیربنا: 4407متر مربع
شروع: 1386
پایان:1389

تعداد مشاهده: 43
مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد