جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران

ارسال شده در 26 اسفند 1398 ساعت 19:48 کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران

کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران

کار فرما : دانشگاه شهید چمران
مشاور : مهندسین مشاور موژدا و همکاران
زیر بنا : 27000مترمربع
محوطه سازی : 50000مترمربع
شروع : 1354

تعداد مشاهده: 119
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران