جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی تخریب خاکبرداری

تخریب با بیل مکانیکی و پیکور و کارگر خاکبرداری با بیل مکانیکی لاستیکی و زنجیری و لودر کوچک بزرگ همراه کد پیمانکاری

نام مدیر عامل محمدسلطانی
آدرس شرکت عبدل آباد خ ایمان