جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی پیمانکار و مجری پروژه های برق صنعتی و ساختمانی

شرکت آبار توان دیبا :
پیمانکار و مجری پروژه های برق ساختمان ، صنعتی و سیستم هوشمند
پیمانکار و مجری پروژه های سیستم های امنیتی ، حفاظتی و ارتباطی

نام مدیر عامل احمئ عشرتی
آدرس شرکت