جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی نقاشی ساختمان وغرفه های نمایشگاه

کار درجه ای ۱ و مطمئن نقاشی.بازسازی.تعمیرات ساختمان...
قیمت را براساس تمیز یا خراب بودن کار شما محاسبه میشود

نام مدیر عامل آیدین سمایی
آدرس شرکت خیابان مدنی.بخشی فرد‌.کوچه محمدی