جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی آرماتوربندی و اجرای سقف

نام مدیر عامل محسن دارایی
آدرس شرکت تهران پرند فاز ۳ بلوک c54