جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی گروه معماری ایده آل

طراحی و نظارت و اجرا ۰تا۱۰۰ساختمان
آب بندی و عایق بام و نما
بازسازی کامل ساختمان
طراحی داخلی و خارجی ساختمان

نام مدیر عامل مهندس احمدی
آدرس شرکت خیابان تهران