جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی اجرای ساختمان

اجرای ساختمان از کرسی چینی تا دیوار وشیب بندی و بصورت کلی سفت کاری و نازک کاری شامل سرامیک کاشی ،سنگ
نصب فرم و...

نام مدیر عامل عیسی خسروی
آدرس شرکت اهواز