جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی مهندس ایمنی HSE _ مسئول ایمنی ساختمان

آماده همکاری با سازندگان و کارفرمایان محترم در خصوص مشاوره _ نظارت و اجرا و مسئول ایمنی ( صلاحیت از اداره کار استان تهران)
پروانه نظام مهندسي نظارت و اجرا
09124179025
09363607477
مهندس احمدمهربان

نام مدیر عامل مهندس احمد مهربان
آدرس شرکت پونک _ گلستان یکم پ 19